Kleinert Kutz/Dr. Napolitano

Feb. 13, 2009. Kleinert Kutz, Lexington, KY.
Dr. Margaret Napolitano